Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Inter Actus. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en diensten te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Inter Actus website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Inter Actus zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Inter Actus niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Inter Actus garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Inter Actus wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Inter Actus verwijzingen naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Inter Actus worden aanbevolen. Inter Actus aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke verwijzingen is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Inter Actus niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Inter Actus behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inter Actus. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Inter Actus behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en diensten, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Indicatieve bedrijfswaardering

Inter Actus biedt gebruikers de mogelijkheid om via de website gratis een indicatie van een bedrijfswaardering op te vragen. Deze bedrijfswaardering wordt gemaakt aan de hand van de door de gebruiker ingevoerde gegevens en publieke informatie waarover Inter Actus beschikt en houdt op geen rekening met specifieke feiten of omstandigheden. Inter Actus controleert de juistheid en/of volledigheid van de door gebruiker ingevoerde gegevens niet. De gebruiker ontvangt de indicatieve bedrijfswaardering gepresenteerd in de vorm van een bandbreedte/range met korte toelichting. Inter Actus garandeert op geen enkele wijze de juistheid en tijdigheid van deze indicatieve bedrijfswaardering. Zij is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk. Informatie die door gebruikers aan Inter Actus wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om een indicatie van de bedrijfswaardering te geven. De gebruiker is verplicht tot geheimhouding van de door Inter Actus verstrekte informatie en zal die uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.