Compliancy

Contract management

Inter Actus regelt samen met jou dat afspraken met jouw leveranciers helder, transparant en makkelijk te raadplegen en te controleren zijn (bijvoorbeeld voor eventuele Price en Service Level Agreements). We toetsen conceptovereenkomsten, maar helpen ook met een raamwerk voor een adequaat Contract Management-beleid gedurende de looptijd van contracten. Met alleen goede systemen en een beleid ben je er nog niet. Daarom creëren wij indien nodig ook bewustwording binnen jouw organisatie.

Interne audits

Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je allerlei zaken rondom het naleven van wet- en regelgeving goed op orde hebt. Wij beoordelen of naleving van wettelijke eisen en normen in uw bedrijfsvoering afdoende verankerd is. Ook controleren we op het al dan niet actueel/volledig zijn van werkinstructies, procedureomschrijvingen en registraties. Bovendien toetsen we aan de hand van interviews met werknemers in hoeverre zij op de hoogte zijn van de geldende werkprocedures.

Inter Actus biedt toegevoegde waarde in het onderzoek naar de inrichting en aansturing van de organisatie maar ook naar de opzet en kwaliteit van allocatie-, informatie-, communicatie- en controlesystemen. Ter verbetering van de operationele activiteiten kijken wij naar de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen.

(credit) Riskmanagement

Bij het verstrekken van leningen voor de aanschaf van onroerend goed, een leaseauto, equipment of andere (bedrijfs)middelen, is het belangrijk dat u doelmatig inzicht heeft in de financiële positie van (potentiële) afnemers.

Inter Actus levert expertise in klantspecifieke kredietdossiers, maar helpt ook bij het ontwikkelen en implementeren van kredietbeleid en -strategieën om de klantconversie te maximaliseren en verliezen zoveel mogelijk te beperken. We identificeren eventuele problemen en bieden besluitvormingsinstrumenten en tools(*) om het kredietacceptatieproces te verbeteren en te versnellen. Ook adviseren we over bedrijfsrisicobeleid en functioneel functioneren, en brengen we processen en controles in de levenscyclus van de klant tot stand die zorgen voor een superieure klantbeleving. Uiteraard binnen de toepasselijke wet- en regelgeving. Tot slot zorgen we er ook na afloop van het acceptatieproces voor dat uw debiteurensaldo zo laag mogelijk blijft.

Om productspecificaties en risicostrategieën te definiëren die klantwaarde én optimale bedrijfswinst opleveren, werken we samen met interne belanghebbenden (Sales, Operations, Finance en ICT) en met externe leveranciers.

(*)Voorbeelden van besluitvormingsinstrumenten en acceptatietools zijn o.a.:

  • Het creëren van een krediet rating model op basis van risicotolerantie en winstgevendheid;
  • Het opzetten van een verwachte verlies reportingtool;
  • Ontwikkeling van parameters voor kredietrisico.
Crisismanagement

Zodra blijkt dat de continuïteit van uw onderneming acuut in gevaar dreigt te komen, start Inter Actus een proactief tweesporenbeleid:

Korte termijnbeleid

Met het korte termijnbeleid winnen we tijd om de situatie beheersbaar te maken. Dit doet Inter Actus door direct naar financiële ruimte te zoeken. Daarbij draait het bijvoorbeeld om debiteurenbeheer, de hoeveelheid onderhanden werk en voorraden. Er worden regelingen getroffen met financiers, crediteuren en de fiscus. Ook onderzoeken we mogelijkheden voor snelle verkoop van roerende en onroerende zaken.

Lange termijnbeleid

Bij het lange termijnbeleid onderzoekt Inter Actus het toekomstperspectief van jouw onderneming. Als er duidelijke kansen liggen, dan werken we samen aan een nieuwe financiële en organisatorische balans in uw bedrijf.

Crisisinterventies

Als uitgangspunt bij crisisinterventies hanteert Inter Actus de ‘Quick Scan’. Dit instrument maakt verschillende soorten bedrijfs- en financiële gegevens direct inzichtelijk. De scan verschaft heldere informatie over de status van jouw bedrijf en vormt het uitgangspunt bij de implementatie van verbetertrajecten.