Direct contact

Business Development

Indien een organisatie beter wil presteren, of groeien, helpt Inter Actus met het realiseren van deze ambitie.  Onze toegevoegde waarde bestaat uit het analyseren van de groeiambitie op organisatorisch- en financieel gebied. Deze analyse geeft inzicht in de haalbaarheid van de ambities voor wat betreft de inspanningen en consequenties voor de organisatie om de veranderdoelstellingen te realiseren. Onze ervaring heeft ons geleerd dat de wijze van implementeren bepalend is voor het slagen van de organisatieverandering. Onze business development activiteiten voeren wij uit aan de hand van een eigen (op wetenschappelijke gronden gebaseerde) aanpak.

Onze aanpak

Analyse financiële structuur en totstandkoming resultaten
Onze aanpak start met het vaststellen van de bestendigheid van de financiële structuur van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van de financieringsverhoudingen van de organisatie, en het vaststellen in hoeverre balansmanagement deel uitmaakt van de werkwijze van de organisatie?
Deze analyse geeft inzicht in de toekomstbestendigheid van de organisatie vanuit financieel perspectief, en geeft inzicht in deelgebieden van de organisatie waar mogelijke rendementsverbetering te realiseren valt.

Uitvoeren organisatie-analyse

Het doel van de organisatie-analyse is vast te stellen op welke wijze de organisatie functioneert. Hierin is aandacht voor zichtbare aspecten zoals de organisatiestructuur, overlegstructuren en managementprocessen, en voor onzichtbare elementen zoals patronen, cultuur en stijl van leidinggeven. De organisatie-analyse maakt duidelijk welke veranderaanpak het meest effectief is, welke veranderdoelen haalbaar zijn en welke werknemers deel gaan uitmaken van het transitie-team (het samenwerkingsverband van de organisatie met Inter Actus dat de verandering gaat realiseren).

Bepalen veranderdoelen
Na het uitvoeren van voornoemde analyses kunnen de veranderdoelen worden vastgesteld. Deze veranderdoelen worden in overleg met de organisatie vastgesteld. Bij het bepalen hiervan wordt een overweging gemaakt tussen verwacht resultaat en benodigde inspanningen. Voor ieder veranderdoel wordt een plan opgesteld, waarin uit te voeren activiteiten zijn vermeld, en wordt bepaald welke KPI’s gebruikt kunnen worden om de voortgang te monitoren.

Ontwikkelen ‘gedrag’ van management en medewerkers
Het gedrag van management en medewerkers toont op welke wijze invulling wordt gegeven aan de ambities van de organisatie. Veel van ons gedrag zetten we onbewust in, waardoor we ons maar in beperkte mate bewust zijn van de effecten hiervan. Bewustwording van de effecten van gedrag (zowel individueel als in teamverband) is daarom een continu proces in onze aanpak.

Implementeren
Nadat de bovenstaande fasen zijn uitgevoerd kan worden gestart met het implementeren van de organisatie aanpassingen die nodig zijn om de veranderdoelen te realiseren. Doordat in de voorgaande fasen management en medewerkers intensief betrokken zijn bij het ontwerpen van de nieuwe werkwijzen, is de kans op een soepel verlopende implementatie aanzienlijk groter dan bij een conventionele veranderaanpak.