Business Development

Als een organisatie er eenmaal voor heeft gekozen haar koers en inrichting te herzien; is het zaak deze ambitie te concretiseren in veranderdoelen. Inter Actus wordt veelal in deze fase betrokken bij de organisatie om ervoor te zorgen dat de juiste veranderdoelen, en de strategische keuzes die hieraan gerelateerd zijn, te concretiseren. Hierna is het zaak om de veranderingen op een juiste wijze te implementeren. De wijze van implementeren is cruciaal voor het slagen van de organisatieverandering. Omdat het implementeren van veranderingen om specifieke competenties vraagt, begeleidt Inter Actus organisaties in deze fae intensief. Dit doen wij aan de hand van een eigen aanpak.

Onze aanpak

Analyse financiele structuur en totstandkoming resultaten
Onze aanpak start met het vaststellen van de bestendigheid van de financiele structuur van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van de financieringsverhoudingen van de organisatie, en het vaststellen in hoeverre balansmangement deel uitmaakt van de werkwijze van de organisatie?
Deze analyse geeft inzicht in de toekomstbestendigheid van de organisatie vanuit financieel perspectief, en geeft inzicht in deelgebieden van de organisatie waar mogelijke rendementsverbtering te realiseren valt.

Bepalen strategische doelen
Na het uitvoeren van voornoemde analyse kunnen de strategische doelen worden vastgesteld. Uit deze strategische doelen worden de veranderdoelen afgeleid zodat concreet zicht wordt verkregen op wat er in de organisatie anders moet om invulling te geven aan de strategische doelen.

Uitvoeren cultuuranalyse
De cultuur van een organisatie bepaalt voor een belangrijk deel het verandervermogen ervan. Om de organisatie bewust te maken van de huidige cultuur, en de relatie hiermee met de resultaten, en de gewenste cultuur die aansluit bij de ambities van de organisatie, wordt een cultuuranalyse uitgevoerd.

Ontwikkelen ‘gedrag’ van management en medewerkers
Het gedrag van management en medewerkers toont op welke wijze invulling wordt gegeven aan de ambities van de organisatie. Veel van ons gedrag zetten we echter onbewust in, waardoor we ons maar in beperkte mate bewust zijn van de effecten hiervan. In deze fase wordt ook bekeken of medewerkers en management in staat zijn om het gewenste gedrag te vertonen, en wat er voor nodig is op het gebied van persoonlijke ontwikkeling om hier goede invulling aan te geven.

Implementeren strategie
Nadat de bovenstaande fasen zijn uitgevoerd kan worden gestart met het implementeren van de nieuwe werkwijzen. Doordat in de voorgaande fasen medewerkers zoveel mogelijk zijn betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe werkwijzen, is de kans op een soepel verlopende implementatie aanzienlijk groter dan bij een conventionele veranderaanpak.