Organisatieontwikkeling- en verandering

Als een organisatie er eenmaal voor heeft gekozen haar koers en inrichting te herzien; is het zaak deze ambitie te concretiseren in veranderdoelen. Inter Actus wordt veelal in deze fase betrokken bij de organisatie om ervoor te zorgen dat de juiste veranderdoelen, en de strategische keuzes die hieraan gerelateerd zijn, te concretiseren. Hierna is het zaak om de veranderingen op een juiste wijze te implementeren. De wijze van implementeren is cruciaal voor het slagen van de organisatieverandering. Omdat het implementeren van veranderingen om specifieke competenties vraagt, begeleidt Inter Actus organisaties in deze fae intensief. Dit doen wij aan de hand van een eigen aanpak.

Onze aanpak

Analyse financiele structuur en totstandkoming resultaten
Onze aanpak start met het vaststellen van de bestendigheid van de financiële structuur van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van de financieringsverhoudingen van de organisatie, en het vaststellen in hoeverre balansmangement deel uitmaakt van de werkwijze van de organisatie?
Deze analyse geeft inzicht in de toekomstbestendigheid van de organisatie vanuit financieel perspectief, en geeft inzicht in deelgebieden van de organisatie waar mogelijke rendementsverbtering te realiseren valt.

Analyse organisatiestructuur, effectiviteit aansturing en doelgerichtheid organisatie
Parallel aan het uitvoeren van de financiële analyse wordt een scan van de organisatie uitgevoerd. Door deze scan wordt inzicht verkregen in het functioneren van de organisatie, de patronen die binnen de organisatie bestaan, de wijze waarop de aansturing van de organisatie is georganiseerd en functioneert. Deze informatie geeft inzicht in het verandervermogen van de organisatie en in verbetermogelijkheden op organisatorisch gebied.  


Bepalen veranderdoelen
Na het uitvoeren van voornoemde analyses kunnen de veranderdoelen worden vastgesteld. Deze veranderdoelen worden vastgesteld en doorgerekend. Hierna wordt een stappenplan opgesteld om de beoogde doelen te realiseren.

Implementeren veranderingen
Nadat de bovenstaande fasen zijn uitgevoerd kan worden gestart met het implementeren van de nieuwe werkwijzen. Doordat in de voorgaande fasen medewerkers zoveel mogelijk zijn betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe werkwijzen, is de kans op een soepel verlopende implementatie aanzienlijk groter dan bij een conventionele veranderaanpak.

Ontwikkelen 'gedrag' van management en medewerkers
Het gedrag van management en medewerkers is een belangrijk onderdeel van onze veranderaanpak. Veel van ons gedrag zetten we echter onbewust in, waardoor we ons maar in beperkte mate bewust zijn van de effecten hiervan. Gedurende het project bekijken we of medewerkers en management in staat zijn om het gewenste gedrag te vertonen. Desgewenst helpen wij de organisatieleden met hun persoonlijke ontwikkeling op identiteits- en gedragsniveau.